แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 001 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 001 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 001 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559

ประกาศงดการเรียนการสอนกระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 001 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 11.00 - 12.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ