แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชา 177214 และ 177216 ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชา 177214 และ 177216 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชา 177214 และ 177216 ตอน 801

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเรียนกระบวนวิชา 177214 และ 177216 ตอน 801

กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ ตอน 801 ภาคพิเศษ
จากเดิมเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น.
เปลี่ยนเป็นเรียนทุกวันพุธ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404

กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 ภาคพิเศษ
จากเดิมเรียนทุกวันพุธ เวลา 16.30-19.30 น.
เปลี่ยนเป็นเรียนทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ