แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณณัฐวุฒิ มีสกุล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

รายชื่อดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ