แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467,177242 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467,177242 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467,177242 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177467,177242 ตอน 001 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

177467 ตอน 001
- วัน 29 ส.ค.,1 ก.ย. 59 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1201
177242 ตอน 001
- วัน 29 ส.ค.,1 ก.ย. 59 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1404

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ