แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,801,802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,801,802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,801,802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ตอน 001,801,802 ผศ.ชาตรี เรืองเดชณรงค์

ตอน 001
-วันที่ 29 ส.ค.,1 ก.ย. 59 เวลา 16.00-17.30 น.
ตอน 801
- วันที่ 2 ก.ย. 59 เวลา 16.30-19.30 น.
ตอน 802
- วันที่ 31 ส.ค. 59 เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ