แสดงรายละเอียดข่าวEnglish Debate Skill Training for Lawyer

English Debate Skill Training for Lawyer - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

English Debate Skill Training for Lawyer

เปิดรับสมัคร - นัดพบ - ทำแบบทดสอบ !!!!

รับสมัครนักศึกษานิติศาสตร์ ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ฝึกอบรมโดย อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านการโต้วาทีโดยเฉพาะ

โดยนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันการศาลจำลอง

นัดพบครั้งแรก วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00น. ณ ห้องเรียน LB1402 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ้า

ติดต่อ .. พี่โป๊ยเซียน งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942920

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ