แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University, Japan - Spring Semester 2017 (หมดเขต 1 กันยายน 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University, Japan - Spring Semester 2017 (หมดเขต 1 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University, Japan - Spring Semester 2017 (หมดเขต 1 กันยายน 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ประจำภาคการศึกษา Spring 2017 แบ่งออกเป็น

1.KUINEP – สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น กำหนดให้นักศึกษาเรียนอย่างน้อย 6 วิชา ในแต่ละภาคการศึกษา โดยต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 79 หรือ IELTS 6.0

2.General Exchange (GE) Program
2.1)Special Auditor – สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โท เอก เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ต้องมีความสามารถภาษาญี่ปุ่น N1
2.2)Special Research - สำหรับนักศึกษาปริญญาโท และเอก เน้นการทำวิจัย ไม่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่น หากนักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้ภาษาอื่นในการสื่อสาร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะฯ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ