แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาควิชา 177467

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาควิชา 177467 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาควิชา 177467

ตามที่คณะนิติศาสตร์ได้แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ในกระบวนวิชา 177467 โดยกำหนดให้มีการสอบในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 นั้น

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบกระบวนวิชา 177467 เป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00-15.00น. ห้อง SB 4107

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ