แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 001 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1201

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 001 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1201 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 001 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1201

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177103 ตอน 001 จากเดิมวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ