แสดงรายละเอียดข่าวOpen Registration of ITS Short Program: CommTech Camp Insight 2017 (หมดเขต 14 ธันวาคม 2559)

Open Registration of ITS Short Program: CommTech Camp Insight 2017 (หมดเขต 14 ธันวาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Open Registration of ITS Short Program: CommTech Camp Insight 2017   (หมดเขต 14 ธันวาคม 2559)

ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Indonesia กำหนดจัด CommTECH Camp Insight 2017 ในระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความเข้าใจในปัญหาที่เกี่ยวข้องกัลป์ชุมชนและเทคโนโลยีในประเทศอินโดนีเซีย และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน โดยจัดฝึกอบรมใน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. Sub Course A: Sociopreneurship in Action: Solving Problem by doing Business
2. Sub Course B: Biomedical Engineering Innovation
3. Sub Course C: Introduction to Game Programming

โดยเปิดรับนักศึกษา บุคลากร อาจารย์จากทุกสาขา เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีค่าลงทะเบียนจำนวน 1600 เหรียญสหรัฐ (ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)

โดยผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://international.its.ac.id/commtech-insight-2017 และโปรดแจ้งชื่อ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ