แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/2559

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/2559

ประกาศ นักศึกษาที่ยื่นใบคำขอเพิ่มหรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาที่คณะเจ้าของกระบวนวิชา(แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/2559

ในระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2559 เท่านั้น
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของผลการเพิ่ม/เปลี่ยนตอน/วันและเวลาเรียน
หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อคณะเจ้าของกระบวนวิชาโดยด่วน เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

ลิงค์เวปไซต์สำนักทะเบียน: https://www3.reg.cmu.ac.th/regist159/index.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ