แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ประกาศ ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ประกาศ ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177250 กฎหมายที่ดิน ตอน 001,801 อ.สุรสิทธิ์ ธรรมรังษี

ให้นำประมวลกฎหมายฯ เข้าเรียนเพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของกระบวนวิชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ