แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านคณะ (แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/59

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านคณะ (แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/59 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านคณะ (แอดมือ) ประจำปีการศึกษา1/59

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านคณะ (แอดมือ) ระหว่างวันที่ 15-19 ส.ค.59 สามารถมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้เซนต์รับรองความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้สอน ได้ที่ห้องงานบริการการศึกษา สำนักงานชั้น1

เข้าพบอาจารย์ได้ตามวันและเวลาตารางไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ