แสดงรายละเอียดข่าวการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS (หมดเขต 1 กันยายน 2559)

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS (หมดเขต 1 กันยายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ EPTUS   (หมดเขต 1 กันยายน 2559)

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ และได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน โดยผู้สมัครทุกราย ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษา จึงได้กำหนดจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test for Undergraduate Students: EPTUS) ในปี 2559 ครั้งที่ 2 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกวันพุธของเดือนกันยายน 2559 โดยเริ่มในวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

ช่วงที่ 1 : 09.00-11.00 (ลงทะเบียน 08.30 น.)
ช่วงที่ 2 : 13.00-15.00 (ลงทะเบียน 12.30 น.)
ช่วงที่ 3 : 15.30-17.30 (ลงทะเบียน 15.00 น.)

โดยผู้ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ โปรดจัดส่งใบสมัครให้กองวิเทศสัมพันธ์ด้วยตนเอง ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/infodetail.php?info_id=730&infomain_id=3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ