แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2559

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว (รายชื่อดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว) ไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับรางวัลเรียนดี โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับและสำเนาใบแสดงผลการเรียน เพื่อจัดทำหลักฐานการ รับรางวัลเรียนดีที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ