แสดงรายละเอียดข่าววันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ
- การบรรยาย หัวข้อ 21 century skill โดยอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
- การบรรยาย หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาใหม่ โดย คุณพงศ์พิพัฒน์ ชาวเขลางค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์
- การบรรยาย หัวข้อ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร. เสรี ใหม่จันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เสวนา หัวข้อ "ความคาดหวังของคณาจารย์ต่อนักศึกษา เป้าหมายในการเป็นนักศึกษากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ" ผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วย คุณอถรรโกวิทย ชาวเหนือ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ รุ่นที่ 1 ,อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตรและอาจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมมากกว่า 200 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ