แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ แจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดฯ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ประกาศ แจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดฯ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ แจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดฯ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

ประกาศ แจ้งผลการอนุมัติลงทะเบียนหลังกำหนดฯ ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนหลังกำหนดฯ ของนักศึกษา 4 ราย ดังนี้
1 นายจิรัฐร์ กาวิ 552012020
2 นายพิเศษ คันธะวงศ์ 562010049
3 นายณัฐภูมิ ชัยพิชิตพันธ์ 562012059
4 นางสาวกิติญา สายสุธรรม 562012017

ให้นักศึกษาที่มีชื่อดังกล่าวชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าปรับภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 หากพ้นกำหนด ถือเป็นโมฆะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ