แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 27 กรกรฎาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ ได้จัดโครงการคณาจารย์พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้มีการบรรยาเกี่ยวกับหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตให้กับผู้ปกครองโดย อาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ หัวนักสำนักวิชาคณะนิติศาสตร์ ต่อด้วยการบรรยายการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู้ประชาคมอาเซียน โดย อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง บทบาทของนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยก่อนเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ขึ้นเวทีพบปะกับผู้ปกครองนักศึกษาและได้ชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่เข้าร่วมประมาณ 150 คน คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ