แสดงรายละเอียดข่าวการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษา ครั้งที่ 13 (13th International Thai Studies Conference – ICTS13) ในหัวข้อ “Globalized Thailand? Connectivity, Conflict and Conundrums of Thai Studies” ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาด้านไทยศึกษาได้นำเสนอบทความทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจกับสังคมไทย กลุ่ม/ชุมชนคนไทยในต่างแดน และกลุ่มคนที่พูดภาษาไท/ไตนอกประเทศไทย ภายใต้ความสัมพันธ์กับกระแสโลภาภิวัฒน์ ทบทวนและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสังคมไทยกับบริบทภายนอกหรือประเทศอื่นๆในมิติที่หลากหลาย รวมทั้งพิจารณาปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากการพัฒนา และความทันสมัย และทำความเข้าใจถึงความพยายามของคนกลุ่มต่างๆ ที่ปรับตัว ปรับความสัมพันธ์ และแสวงหาความหมายใหม่ ผ่านการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน และการดิ้นรนหาทางเลือกใหม่ในมิติต่างๆ

ในขณะเดียวกันการประชุมไทยศึกษานานาชาติครั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า น่าจะเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่นักวิชาการด้านไทยศึกษาจะได้ทบทวน และสำรวจสถานภาพความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยว่าได้มีความรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร ยังขาดความรู้ด้านใดอีกบ้าง และควรเสนอให้มีการทบทวนทิศทางของไทยศึกษาอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสังคมไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านในด้านต่างๆ เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และความผันผวนในประชาคมยุโรป การสำรวจความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัยและสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คณะกรรมการจัดการประชุมยังมุ่งหวังจะเห็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ตีพิมพ์เป็นหนังสือเอกสารทางวิชาการเพื่อให้ใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

โดยผู้สนใจสามารถส่ง panel proposal ได้ภายในวันที่31 สิงหาคม 2559 และบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icts13.chiangmai.cmu.ac.th/13th.php หรือติดต่อประสานงานจัดการประชุมได้ที่ icts13.cm@gmail.com และ icts13@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ