แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์  เรื่อง ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ ชั้น 1 เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ด้วยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการเช่าพื้นที่ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ในการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปรุงสำเร็จรูป ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับเอกสารได้ที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจต้องปฎิบัติตามเงื่อนไข สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ