แสดงรายละเอียดข่าวโครงการซัมเมอร์ในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม 2559

โครงการซัมเมอร์ในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการซัมเมอร์ในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม 2559

ด้วย British Council แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการซัมเมอร์ในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม 2559 สำหรับนักเรียนในทุกระดับการศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนอายุ 8 ปีขึ้นไป จนถึงนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย อาจารย์และบุคคลทั่วไป หลักสูตรดังกล่าวจะกำหนดในช่วงปิดเทอมเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559 มีระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ขึ้นไป ค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรแกรมอยู่ที่ประมาณ 185,000 บาท ซึ่งเป็นราคารวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าประกันสุขภาพ อาหาร 3 มื้อ โปรแกรมทัศนศึกษาและกิจกรรมต่างๆตลอดหลักสูตร

โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.britishcouncil.or.th/study-uk/events/summer-school

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ