แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแขงขันตอบปญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแขงขันตอบปญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแขงขันตอบปญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมแขงขันตอบปญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559

นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถโหลดใบสมัครและยื่นได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พี่เน็ต ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

(รายละเอียดดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ