แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (The National Graduate Research Conference) นี้ เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ คือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจัดประชุมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทคบร. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตลอดมา การประชุมฯ เกิดขึ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2542 จากการริเริ่มในที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้แทนจากมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทั่วประเทศ โดยเป็นการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดงานประชุมวิชาการนี้ตลอดมาทุกปี ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของ ทคบร. ครั้งที่ 42

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.grad.cmu.ac.th/conference2017/ngrc.php

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ