แสดงรายละเอียดข่าวประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58)

ประกาศจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 58)

*หากนักศึกษามีปัญหาในจำนวนชั่วโมงกิจกรรมหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อได้ที่งานบริการการศึกษา (พี่เเน็ค) หรือ โทร 053- 942918

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ