แสดงรายละเอียดข่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559 เพื่อให้เยาวชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษาอย่างแพร่หลาย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการนำเสนอประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที รวมทั้งเพื่อคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นักศึกษาที่สนมใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มช. ชั้น 1

เพิ่มเติมที่ http://goo.gl/JYUF4K

รายละเอียดที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ