แสดงรายละเอียดข่าวขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์แล้วของผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ Admissions

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์แล้วของผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ Admissions - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์แล้วของผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ Admissions

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์แล้วของผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบ Admissions

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ