แสดงรายละเอียดข่าวทุน HYI Doctoral Scholarship Program

ทุน HYI Doctoral Scholarship Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน HYI Doctoral Scholarship Program

ด้วย Harvard-Yenching Institute (HY) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน HYI Doctoral Scholarship Program โดยให้โควตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอชื่อผู้ได้รับทุน 2 ราย และทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นทุนสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา ดังนี้

1. HYI-NUS Joint Scholarship Programme ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.harvard-yenching.org/nus-hyi-joint-scholar

2. HYI-HKU Joint Scholarship Programme ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.harvard-yenching.org/hku-hyi-joint-scholar

ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง NUS หรือ HKU และ HYI (www.harvard-yenching.org/joint-scholar) ให้ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนผ่านงานวิเทศสัมพันธืประจำคณะต้นสังกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภายในวันที่ 26 กันยายน 2559 สำหรับ HYI-NUS Joint Scholarship Programme

ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สำหรับ HYI-HKU Joint Scholarship Programme

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ