แสดงรายละเอียดข่าวการทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559-2561

การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559-2561 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559-2561

ขอประชาสัมพันธ์ การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2559-2561
มีอายุบัตร 2 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561
โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นขอทำบัตร ออกเป็น 2 ช่วง
1.  เดือนกรกฎาคม – กันยายน
2.  เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี
ดาวน์โหลดแบบคำขอบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มช. ได้ที่
http://general.oop.cmu.ac.th/grantcard59/
รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ