แสดงรายละเอียดข่าวASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 1 สิงหาคม 2559)

ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 1 สิงหาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEM-DUO Fellowship Program (หมดเขต 1 สิงหาคม 2559)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Program ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.inter.mua.go.th ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ