แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2559)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนนักศึกษาปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ประจำปีการศึกษา 2560 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2559)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับนักเรียนชาวไทยที่มีความประสงค์ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ตบิซิเนส พาร์ค 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร 053-203367 ต่อ 190 หรือ 104 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp หรือ www.th.emb-japan.co.jp และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ในวันที่ 6-10 มิถุนายน 2559 ณ สถานที่รับสมัคร สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น กรุงเทพฯ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ทั้งสองแห่ง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ