แสดงรายละเอียดข่าวToyota Technological Institute Summer Seminar 2016 (หมดเขต 7 มิถุนายน 2559)

Toyota Technological Institute Summer Seminar 2016 (หมดเขต 7 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Toyota Technological Institute Summer Seminar 2016 (หมดเขต 7 มิถุนายน 2559)

ด้วย Toyota Technological Institute แจ้งประชาสัมพันธ์ TTI Summer Seminar ในหัวข้อ Safe and secure circulating society ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Nagoya, Japan โดยขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจทราบ กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าพาหนะ เครื่องบินไป-กลับ TTI จะสนับสนุนค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการและการทัศนศึกษา

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php และโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านคณะต้นสังกัดท่าน ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ