แสดงรายละเอียดข่าววันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยารักษ์ หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายเรื่อง "ทำอย่างไรให้เป็นทีม" นอกจากนี้ยังมีการบรรยายด้าน "ระบบประกันคุณภาพนักศึกษาและการจัดการความเสี่ยง" โดยคุณจารุณี สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ