แสดงรายละเอียดข่าวทุน UNESCO/People’s Republic of China – the Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017 (หมดเขต 25 พฤษภาคม 2559)

ทุน UNESCO/People’s Republic of China – the Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017 (หมดเขต 25 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน UNESCO/People’s Republic of China – the Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme 2016-2017  (หมดเขต 25 พฤษภาคม 2559)

ด้วย สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทญาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแจ้งจากองค์การยูเนสโกว่า องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ ทุน UNESCO/People’s Republic of China – the Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2559/2560 จำนวน 75 ทุน โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญยาตรีขึ้นไปและสนใจจะศึกษาวิจัยในสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยของประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การยูเนสโก หรือ ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-628-5646 ต่อ 115

โดยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการโปรดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ ของคณะต้นสังกัดท่าน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ