แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559)

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships  (หมดเขต 30 มิถุนายน 2559)

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships โดยมีรายละเอียดทุน 4 ประเภท ดังนี้

1. ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowship)
3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Fellowship)

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://internationaleducation.gov.au/Endeavour และสามารถสมัครได้โดยตรงที่http://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/_Appications/Pages/Applications.aspx ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ