แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ ASEF Call for Students’ Applications: 7th Model ASEM (หมดเขต 13 พฤษภาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์ ASEF Call for Students’ Applications: 7th Model ASEM (หมดเขต 13 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ASEF Call for Students’ Applications: 7th Model ASEM (หมดเขต 13 พฤษภาคม 2559)

ด้วย Asia-Europe Foundation (ASEF) และพันธมิตร กำหนดจัด the 7th Model ASEM ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2559 ณ เมือง Ulaanbaatar ประเทศมองโกเลีย โดยจำลองการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป เพื่อเป็นเวทีสำหรับเยาวชนในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือ ในภูมิภาคเอเชีย-ยุโรป และสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างเยาวชนของทั้งสองทวีป ผ่านเหตุการณ์จำลอง งานวิจัยกรณีศึกษา และการฝึกอบรม โดยในทางปฏิบัติผู้เข้าร่วมจะได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเจรจาต่อรอง การสร้างฉันทามติ และทักษะการพูดในที่สาธารณะ

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้โดยตรงที่ http://asef.org/projects/themes/educaion/3723-model-asem-2016 ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทาง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ