แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ด้วย Universite Lumiere Lyon 2 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016 โดยมีช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. ระหว่างเดือนกันยายน 2559 – มิถุนายน 2560 (กำหนดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)

2. ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 (กำหนดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2559)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องระบผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการอื่นๆด้วยตนเอง นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ได้โดยตรง ภายในระยะเวลาที่กำหนด ที่ www.univ-lyon2.fr/international/exchange-programs/how-to-apply-to-be-an-exchange-student-564719.kjsp และส่งใบสมัครและเอกสารฉบับจริงให้ Universite Luniere Lyon 2 ต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ