แสดงรายละเอียดข่าวขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (หมดเขต 12 พฤษภาคม 2559)

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (หมดเขต 12 พฤษภาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (หมดเขต 12 พฤษภาคม 2559)

ด้วย Gangneung-Wonju National University (GWNU) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ GWNU สำหรับภาคการศึกษา Fall 2016 (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2016) ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปี โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง


ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gwnu.ac.kr หรืองานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะ โดยสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ