แสดงรายละเอียดข่าวขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้เเจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพของการเป็นนักกฏหมาย

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้เเจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพของการเป็นนักกฏหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้เเจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพของการเป็นนักกฏหมาย

ขอนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อชี้เเจงรายละเอียดการเข้าร่วม โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพของการเป็นนักกฏหมาย ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ