แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Algrave, Portugal

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Algrave, Portugal - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Algrave, Portugal

ด้วย University of Algrave (UAlg) แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปีการศึกษา 2016/2017 ภายใต้โครงการ Erasmas Mundus ดังนี้

- 1st semester : กันยายน-มกราคม
- 2nd semester : กุมภาพันธ์-กรกฎาคม

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ualg.pt/en/content/coming โดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานให้งานวิเทศสัมพันธ์ผ่านคณะต้อนสังกัด สำหรับ 1st semester ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 และ 2nd semester ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ