แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน001, 801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน001, 801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน001, 801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน001, 801 อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ตอน 001
วัน อังคาร ที่ 29 มี.ค. 59 เวลา 16.00-18.00 น. ห้อง LB 1402

ตอน 801
วัน พุธ ที่ 30 มี.ค. 59 เวลา 16.30-18.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ