แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 001 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 001 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 001 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559

ประกาศสอนเพิ่มเติมกระบวนวิชา 177113 กฎหมายนิติกรรม ตอน 001 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ