แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001,002,801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001,002,801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001,002,801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001,002,801 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน เสาร์ ที่ 19 มี.ค. 59 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ