แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (การลาออกโดยได้รับลำดับขั้น W)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (การลาออกโดยได้รับลำดับขั้น W) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (การลาออกโดยได้รับลำดับขั้น W)

ประกาศ เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (การลาออกโดยได้รับลำดับขั้น W)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ