แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shizuoka University, Japan (หมดเขต 22 มีนาคม 2559)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shizuoka University, Japan (หมดเขต 22 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Shizuoka University, Japan (หมดเขต 22 มีนาคม 2559)

ด้วย Shizuoka University แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Exchange Program (ทุนส่วนตัว) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสถาบันภาษาเพื่อขอรับการทดสอบ โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.icsu.shizuoka.ac.jp/english/0104.htm และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php นักศึกษาที่สนใจโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2559 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ