แสดงรายละเอียดข่าวกรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Copyright Motion Infographics Contest 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Copyright Motion Infographics Contest 2016 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Copyright Motion Infographics Contest 2016

กรมทรัพย์สินทางปัญญาฯ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Copyright Motion Infographics Contest 2016 เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยว กับกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ให้สาธารณชนทราบและเกิดความเข้าใจในตัวกฎหมาย ใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา แสดงออกถึงทักษะด้านการสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารผ่านงานอันมีลิขสิทธิ์ รายละเอียดตามภาพ หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (พี่เนท พี่นัย)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ