แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Universitas Airlangga: 2016 International program

ประชาสัมพันธ์ Universitas Airlangga: 2016 International program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Universitas Airlangga: 2016 International program

ด้วย Universitas Airlangga ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ 2016 International program จำนวน 3 โครงการประกอบด้วย

-Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) ภาคการศึกษา 1/2016 (5 กันยายน 2559-14 มกราคม 2560) ให้นักศึกษาที่สนใจด้าน Indonesian Studies trough social, health and natural sciences โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน จำนวน IDR 6 million กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559

-Airlangga Summer Program ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 สำหรับนักศึกษาที่สนใจ Indonesian Traditional Medicine, Herbal Medicine, Indonesian Language and Cultures ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 500 USD กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 12 เมษายน 2559

-Community Empowerment Program at Universitas Airlangga โครงการอาสาสมัครเพื่อชุมชนในพื้นที่ภูมิภาค East Java ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันกับนักศึกษาในท้องถิ่น ระยะเวลาโครงการ 3-4 สัปดาห์ ในหนึ่งปีจะจัดกิจกรรม 2 ครั้ง คือเดือนมกราคม และเดือนกรกฎาคม ค่าธรรมเนียมการสมัครคนละ 300usd โดยมีกำหนดการรับสมัครภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในเดือนกรกฎาคม 2559 และภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 สำหรับการเข้าร่วมโครงการในเดือนมกราคม 2560

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.international.unair.ac.id และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ