แสดงรายละเอียดข่าวทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก [หมดเขต 11 มีนาคม 2559]

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก [หมดเขต 11 มีนาคม 2559] - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก [หมดเขต 11 มีนาคม 2559]

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาโทและเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2559 เพื่อไปศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 11 มีนาคม 2559

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถ Download เอกสารเกี่ยวข้องเพิ่มเติม และใบสมัครที่ http://inter.oop.cmu.ac.th และสามารถส่งเอกสารใบสมัครไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยได้โดยตรง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ