แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรมได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม กระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103 (GE) ได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา บริเวณโถงบันได คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ