แสดงรายละเอียดข่าวInje University ประขาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program (หมดเขต 25 มีนาคม 2559)

Inje University ประขาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program (หมดเขต 25 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Inje University ประขาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program (หมดเขต 25 มีนาคม 2559)

ด้วย Inje University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Korean Government Scholarship Program เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท และ เอก โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://graduate.inje.ac.kr/eng หรือ Mr.Kim, Hee Kyu โทร +82-55-320-3611-2, 3642 email : heeeq@inje.ac.kr ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ