แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2559-2560 ในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทุนรัฐบาลจีน ระดับ ป.โท-เอก ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า 2) ทุนสถาบันขงจื่อที่มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 3) ทุนมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php และสามารถติดต่อได้โดยตรงต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ